01 Palestra Alfa
02 Palestra
03 Nabízíme Vám
04 Reference
05 Publikace
06 Audio
07 Kontakt

06  Audio

Trénink elixíru mládí
jedno z relaxačních cvičení z CD - přílohy knihy Duševní prostocviky
9:27 min, 8,8 MB
 

Lea Paulínová a Lenka Neumannová: Psychologie pro Tebe
odpovědi na tématické otázky:

 1. Jak se psychologie vyvíjela ?

 2. Co psychologie zkoumá a jaké má v praxi využití ?

 3. Jak se psychologie člení ?

 4. Čím je tvořena lidská psychika?

 5. Jaký je rozdíl mezi vědomím, podvědomí a nevědomím ?

 6. Z jakého důvodu je pozornost pro člověka tak důležitá ?

 7. Jakou roli hrají city v životě člověka ?

 8. Jaké jsou jednotlivé druhy učení a v čem spočívá jejich význam ?

 9. Charakterizujte osobnost člověka ?

 10. Co všechno ovlivňuje vývoj člověka ?

 11. Jakou roli hraje vlastní aktivita jedince v jeho vývoji ?

 12. Vysvětlete jakou úlohu hraje motivace v životě člověka.

 13. Co jsou to potřeby a jak se člení ?

 14. Jaký význam má pro člověka stanovování cílů ?

 15. Co je to svědomí ?

 16. V čem spočívá dynamika osobnosti ?

 17. Jak je rozčleněný lidský věk ?

 18. Co je pro dítě od početí nejdůležitější ?

 19. Jaké jsou nejdůležitější charakteristické projevy jednotlivých věkových období ?

 20. Proč je vhodné znát kritická období ve vývoji člověka ?

 21. Jaké jsou hlavní potřeby jednotlivých vývojových stádií ?

 22. Co je předmětem zkoumání sociální psychologie ?

 23. Jaké znáte druhy konfliktů a co s nimi ?

 24. Jaký je rozdíl mezi stresem, frustrací a deprivací ?

 25. Jak je možné životní energii zvyšovat a jak ji neztrácet ?

 26. Co charakterizuje sociální skupinu a na základě čeho se rozvíjí ?

 27. Co zaručuje dobré fungování skupiny ?

 28. Co rozumíme pod pojmem socializace ?

 29. Jak je možné stručně vysvětlit pojmy emocionální, sociální a spirituální inteligence ?

 30. Vyjmenujte nejdůležitější zásady efektivní komunikace ?

 31. Čím se vyznačuje empatický rozhovor ?

 32. Jaké jsou složky mimoslovní komunikace ?

 33. Co je typické pro jednotlivé typy sebeprosazování ?

 34. Z jakého důvodu je potřebná adaptace na profesi zdravotníka nebo sociálního pracovníka ?

 35. Jaké chování se skrývá za profesionální deformací ?

 36. Čím se vyznačuje syndrom vyhoření profesionálů ?

 37. Jaký je rozdíl mezi respektem a destruktivním strachem ?

 38. Jaké znáte obranné fáze při sdělení nepříznivé zprávy klientovi ?

 39. Jak má vypadat optimální péče o člověka v terminálním stádiu ?

 40. Vysvětlete podrobně pojmy pedagogika, vzdělávání a výchova.

 41. Co jsou to pedagogické zásady a k čemu slouží ?

 42. Co víte o fungování mozku ?

 43. Jaké jsou optimální podmínky výchovy, vzdělávání a učení ?

 44. Jaké znáte poruchy osobnosti a čím se vyznačují ?

 45. Co je podstatou neuróz a jaké druhy neuróz znáte ?

 46. Co je podstatou psychóz a jaké psychózy znáte ?

 47. Čím se od sebe liší práce psychoterapeuta a lékaře ?

 48. Jaké jsou zásady při poskytování psychoterapeutické pomoci ?

 49. Čím se konkrétně zabývá psychologie práce ?

 50. Co si představujete pod pojmem finanční gramotnost ?

 51. Co je podstatou koučinku a čím se koučink liší od jiných forem přípravy ?

 52. Jaký rozdíl je mezi řízením a vedením lidí ?

 53. Jaké vlastnosti by měl mít nadřízený, aby měl u svých podřízených přirozený respekt?

 54. Čím se vyznačuje člověk, který má svůj čas pod kontrolou ?

   

 

V budoucnu zde najdete i další ukázky z vydaných CD a doplňkové materiály k některým seminářům.