01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

06  Firemní semináře

Emoční inteligence – moudrost skrytá v emocích

Motto:
„Návštěva dobrého klauna prospěje zdraví vesnice více, než dvacet oslů naložených léky“.Podstatou emoční inteligence je schopnost co možná nejlépe vycházet s lidmi a co nejšikovněji se pohybovat v mezilidských vztazích. Jestliže obecná inteligence znamená schopnost mozku řešit praktické situace a teoretické problémy, pak emocionální inteligence znamená míru schopnosti, nakolik umíme v oblasti emocí a ve všem, co je s nimi spojeno efektivně řešit různé sociální situace a s nimi spojené emoce.
Schopnost emocionální inteligence také velmi dobře funguje jako prevence problémů, neboť dopředu víme a se znalostí věcí odhadujeme, co se může stát, jak budou lidé reagovat, co a jak na koho působí a jaké z toho mohou vzniknou potíže. Díky tomu se řadě z nich vyhneme.

Emocionální a sociální dovednosti se dají trénovat. Jsou to dovednosti, které umožňují lepší vnímání sebe a svých emocí, což sebou přináší svobodnou volbu.
Formou zážitkově vedeného semináře je možné získat větší nadhled a možnost na základě své úvahy se rozhodnout změnit základní paradigma svého života. Začít využívat silné stránky své osobnosti a lépe chápat slabé stránky své osobnosti. Intenzivní růst osobnosti může být způsobem pochopením svých vnitřních mechanismů a odblokováním vnitřního potenciálu. Věřím tomu, že seminář určitě přispěje k ke zkvalitnění vztahu k sobě i k druhým lidem a umožní jednat s lidmi s pochopením, laskavostí a jistotou. jak v práci tak také doma.


Cíl:

Emoční inteligence pokrývá velice širokou paletu cílů, prožívání i hodnocení mezilidských vazeb a komunikačních dovedností.

• Aktivizace vnitřních zdrojů člověka.
• Sebepoznáním k pochopení druhých lidí.
• Inspirovat se pro změnu zaměřenou k pozitivnímu růstu.


Obsah:

• Emocionální rozvoj jako špičkové know-how dneška.
• Identifikace a správné označení citů, dostatečná slovní zásoba k vyjádření a pojmenování emocí.
• Porozumění vlastním emocím s důrazem na příčiny.
• Čtyři kroky emoční inteligence.
• Odkládání uspokojení, ovládání impulsů.
• Vědomá kultivace a transformace negativních emocí. ( Energii agresivity, hněvu, strachu.)
• Redukce stresu, posilování frustrační tolerance.
• Uvědomování si rozdílu mezi city a činy.
• Osobní odpovědnost a její přijetí v souvislosti s pocity.
• Schopnost vytyčovat a respektovat hranice v mezilidských vztazích.
• Naslouchání s cílem identifikovat emoce druhých osob.
• Rozvíjené empatie vůči sobě a empatie vůči druhým lidem.

 

Metody:

Seminář využívá především prožitkových metod, využívá propojování racionálního a emocionálního vyjadřování, nacvičuje sociálních a emocionální dovednosti pomocí skupinových psychosociálních her, využívá hojně sebereflexe a individuální rozhovory.