01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

09  Firemní semináře

Techniky kreativity - měkké faktory při vedení lidí


Motto:
„Každá poušť v sobě skrývá studnu „Sain de Exupery“.

Při aktivizaci kreativních technik dochází k vytváření vhodného klimatu pro uvolňování vnitřního potenciálu účastníků. Dochází ke spontánním prožitkům, inspiracím, vhledům, intuitivním asociacím.
Pro některé aktivity je vhodné uvolnit mysl od mentálních bariér vnitřní hlas „přirozeného dítěte“ a utlumit v sobě hlas „kritického rodiče“. ( Termíny transakční analýzy.)
„Dítě v nás“ je spontánní, tvořivé, plné pocitů, hravosti, zvídavosti. Má plno invence a radosti. Myslí intuitivně – ne logicky.
„Rodič v nás“ je mnohdy kritický nebo přespříliš pečující. Má plno výhrad, obav, povinností, společensky podmíněných , neměnných pravd a ověřených recept. Ví přesně co se smí, co se nesmí, co se musí.

Některé techniky jsou cílení – mají vyřešit konkrétní zadání, úkol, problém. Jiné techniky jsou necílené, ty pak uvolňují vnitřní potenciál člověka, umožňují hlubší vhled do své životní situace, rozšiřují možnosti emocionální a sociální kompetentnosti, uvolňují bariéry a stereotypy v myšlení, atd.


Cíl:

• Zvýšení sebedůvěry a důvěry v druhé.
• Omezení racionální sebekritiky a sebekontroly.
• Stimulace emotivity, spontaneity, tvořivosti.
• Zvýšení pohotovosti ke spolupráci. Posílení tolerance.
• Zvýšení koncentrace pozornosti.
• Porozumění a pochopení skupinové dynamiky, zážitek synergického efektu.
• Uvolnění individuálních i skupinových emocí.Upozornění:

Jedná se o zážitkový seminář. Vnitřní motivace k jeho absolvování je nezbytná. Osobnostní růst nejde na povel.

Synchronicita, synergický efekt – jde o vnímání významných životních náhod, setkání,
časových posloupností, které ovlivňují člověka, ale které se na první pohled zdají
nesourodé, nahodilé.

Energetizace – zacílené a vědomé usměrňování myšlenek a pozornosti účastníků za
přítomnosti takových pocitů, jako jsou živost, lehkost, vědomí smysluplnosti, nadšení, atd.
V mozku člověka se v takovouto chvíli uvolňují endorfíny, chemické látky, které jsou za
tyto povznášející pocity zodpovědné.

Transformace – vnitřní a vnější změna, kvalitativní proměna mysli, která je důležitá
v růstovém procesu člověka.

Koincidence – díky určité otevřenosti, vnitřní citlivosti, empatii, uvolněnějším intuitivním schopnostem může člověk lépe vnímat smysluplnost svého života, životní úkol či poslání. Dochází ke snadnějšímu propojení s vlastním nitrem.